Mražená pizza, pizza k rozpékání - Jídlo Markýz


PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CarlingWest spol. s r.o., DIČ: CZ04207378, se sídlem Makovského 1177/1 163 00 Praha 6 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: CarlingWest spol. s r.o.,
Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6
Email: teufert@jidlomarkyz.cz
Telefon: +420 775 990 654

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Cookies

1. Webové stránky www.jidlomarkyz.cz ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.

2. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

3. Tyto webové stránky používají následující Cookies:

 • umožňující základní provoz a funkčnost webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah webových stránek správně zobrazit
 • zlepšující uživatelský komfort zákazníků, např. pro ukládání košíku v případě nedokončené objednávky
 • cookies pro analýzu dat pomocí služby Google analytics
 • cookie pro službu Vimeo (přehrávání videí), Juicer (instagramfeed) a ISSUU (produktový katalog)

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl a svůj výslovný souhlas.

V. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu archivační doby stanovené zákonem
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (přepravní společnosti, bankovní společnosti atd.),
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,

2. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp pro rozesílání newsletterů)

3. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

 • Google Analytics - zaznamenávácookie a použití webu (anonymní statistika)
 • Mailchimp – slouží pro rozesílání newsletterů a novinek (předáváme pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu)
 • Juicer (instagramfeed) - zaznamenává cookie
 • Vimeo – používáme pro přehrávání videí; zaznamenává cookie
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím vámi sdělené e-mailové adresy před datem jejich účinnosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Vážený zákazníku,

25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (známé především jako GPDR). Vaše údaje budou i nadále zodpovědně používány výhradně za účelem vyřízení objednávek a to, ať už telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek www.jidlomarkyz.cz . Celé znění podmínek o ochraně osobních údajů naleznete na uvedených webových stránkách naší obchodní společnosti.

S přátelským pozdravem
Bc. Tomáš Markovič, jednatel společnosti


Copyright (c) 2020 jidlomarkyz.cz, design a kód wedipa.com

Chci se zeptat